Podnikateľské prostredie na Slovensku

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku v prvom štvrťroku 2014 podľa hodnotení podnikateľov naďalej klesala, hoci sa tempo zhoršovania za posledný rok postupne spomaľuje. Najväčšie výhrady podnikateľov sa i naďalej týkajú vymožiteľnosti práva, nedostatkov v uplatňovaní princípu rovnosti pred zákonom a administratívneho zaťaženia. Položkou s najvýraznejším poklesom spomedzi 33 hodnotených položiek Indexu podnikateľského prostredia bola už piatykrát po sebe vymožiteľnosť práva a funkčnosť súdnictva.

Pod negatívne hodnotenie sa okrem pretrvávajúcich problémov podpísala blížiaca sa voľba predsedu Najvyššieho súdu SR, pričom opätovná kandidatúra doterajšieho predsedu vyvolala vo verejnosti i medzi podnikateľmi negatívne reakcie. Optimizmus neprinieslo ani ohlásenie prípravy ústavných zmien s cieľom obnovenia dôveryhodnosti justície. Podnikatelia tak naďalej čakajú na zásadné a v praxi citeľné zmeny, ktoré by viedli najmä ku skráteniu súdnych konaní a lepšej predvídateľnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí. Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom je už tretí štvrťrok druhou najviac klesajúcou položkou. Negatívne sú vnímané predovšetkým nevyšetrené kauzy a podozrenia z korupcie, ako aj prípady, kedy sa pre procesné chyby dostávajú obžalovaní na slobodu. K horšiemu hodnoteniu tejto oblasti prispelo aj mimoriadne dovolanie ministra spravodlivosti v korupčnom prípade bývalého košického mestského poslanca.

Podnikatelia boli kritickí aj k preferovaniu politiky udeľovania štátnych stimulov investorom pred celoplošným zlepšovaním podnikateľského prostredia. Treťou podnikateľmi najhoršie hodnotenou položkou sa stala byrokracia a s ňou súvisiace prieťahy v konaní na úradoch a výkazníctvo. Zhoršené hodnotenie vyplýva z dlhodobého nadmerného administratívneho zaťaženia a nových povinností spojených s kontrolnými výkazmi a zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý bol síce novelizovaný s cieľom odstrániť časť povinností, no podľa podnikateľov naďalej spôsobuje nadmernú záťaž.

Počas prvého štvrťroku 2014 zaznamenalo rast viacero hodnotených položiek. Väčšina z nich bola z kategórie subjektívnych vplyvov podnikov na podnikateľské prostredie, kde si najviac polepšili informačná otvorenosť podnikov a vzťah podnikov k životnému prostrediu. Znamená to, že i napriek zhoršovaniu externých podmienok na podnikanie dokážu podniky zlepšovať svoje fungovanie a vnútorné procesy a takýmto spôsobom brzdiť celkový prepad kvality podnikateľského prostredia. Spomedzi externých faktorov si hodnotenie zlepšila stálosť a predvídateľnosť kurzu eura a cenová stabilita. Zlepšil sa aj prístup k finančným zdrojom, za čo podľa podnikateľov môžu nižšie úroky a lepšie podmienky splácania.